พันธกิจ : MISSION

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ รักษาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าปัจจุบัน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการและ ความพึงพอใจของลูกค้า

Create new products, maintain and improve quality of the current products by emphasizing in the responding customers' needs and satisfaction.

นโยบาย : POLICY

มุ่งมั่นผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะโดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามมาตรฐานสากล และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Commit to producing and developing the cleaning products with quality and hygiene by trading ethically according to the  international standard and improving continually.
WONGKAMOL'S STORY

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2009 Wongkamol Co., Ltd. All rights reserved.